Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

28-04-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 6 verschenen
In dit nummer o.a. een noot van De Groot bij een arrest van de HR waarin de erkenningsregel van art. 10:101 BW wordt verbreed en verduidelijkt en een noot van Slingenberg over het belang van het HvJ EU-arrest Alo en Osso voor de rechten van personen met een subsidiaire beschermingsstatus.
21-04-2016 Helft nieuwkomers haalt inburgeringstermijn van drie jaar niet
Dit blijkt uit voorlopige cijfers over de voortgang van de inburgering van de nieuwkomers die sinds de per 1 januari 2013 gewijzigde Wet inburgering inburgeringsplichtig zijn geworden.
21-04-2016 Prospectieve beoordeling middelenvereiste bij gezinshereniging
Het HvJ EU verklaart voor recht dat de in art. 7 lid 1 onder c Gezinsherenigingsrichtlijn vereiste voldoende, stabiele en regelmatige inkomsten mogen worden beoordeeld op basis van de inkomenspositie van de gezinshereniger in de zes maanden voorafgaand aan het verzoek.
20-04-2016 Wezenlijk Nederlands belang. Over de toelating van ondernemers
Het puntenstelsel om verblijfsaanvragen voor het verrichten van arbeid als zelfstandige te beoordelen bedient vooral ondernemers die veel ervaring hebben en weinig financieel risico nemen. Dit blijkt uit onderzoek van Tesseltje de Lange. De publicatie is mede mogelijk gemaakt door Stichting Migratierecht Nederland. WRV-leden kunnen een gratis exemplaar bestellen bij info@stichtingmigratierecht.nl (zolang de voorraad strekt).
20-04-2016 Nieuwe prijzen voor publicaties Europees asiel- en migratierecht
Het Odysseus Academic Network lanceert twee jaarlijkse prijzen, de Young Researcher Prize en Best Publication Prize. Auteurs van publicaties uit 2015 kunnen zich uiterlijk 8 mei a.s. aanmelden. Zie: odysseus-network.eu/odysseus-prizes
14-04-2016 Eupdate 2016/1: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid
Aan bod komt het EU-Turkije akkoord, opties voor herziening van het GEAS en de ontwikkeling van veilige en legale migratiemogelijkheden. Voorts wordt aandacht besteed aan een discussie over informatiesystemen voor grensbewaking en interne veiligheid.
13-04-2016 Rb mag geloofwaardigheid asielrelaas deels indringend toetsen
Dit overweegt de Afdeling in twee uitspraken over de gevolgen van de implementatie van art. 46 lid 3 Procedurerichtlijn voor de wijze waarop de bestuursrechter de geloofwaardigheid van een asielrelaas toetst. De rechter is echter niet bevoegd zijn geloofwaardigheidsoordeel in de plaats te stellen van dat van de staatssecretaris.
13-04-2016 Bemoeilijking eerste toelating kind strijdig met art. 13 Besluit 1/80
Het Hof van Justitie EU oordeelt in het arrest Genc dat het strijdig is met de standstillbepaling in Besluit 1/80 om t.a.v. het kind van een Turkse werknemer te eisen dat er een zodanige binding is met de lidstaat, dat er een basis is voor een geslaagde integratie.
13-04-2016 Bewaring tijdens herhaalde asielprocedure mogelijk
In de zaak die eerder leidde tot het HvJ EU-arrest N. oordeelt de Afdeling dat een vreemdeling hangende een herhaald asielverzoek op de openbare orde-grond in bewaring kan worden gesteld, ook al is uitzetting nog niet aan de orde. De Afdeling komt terug van haar rechtspraak dat een eerder uitgevaardigd terugkeerbesluit op het moment van het indienen van een asielverzoek van rechtswege vervalt.
08-04-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 5 verschenen
In dit nummer o.a. een noot van Reurs over de plicht van de werkgever bij het vaststellen van de identiteit van de werknemer onder art. 15a Wav en een noot van Battjes over het discretievereiste in bekeringszaken.
31-03-2016 Per 1 april 2016 nieuwe regels voor referenten
De 143e wijziging van het VV is gepubliceerd met o.a. nieuwe regels voor referenten en nieuwe toezichthouders op naleving van het middelenvereiste. Voorts kan de IND vanaf 1 april 2016 leges heffen voor het vervangen van een gedateerd verblijfsdocument.
29-03-2016 HR stelt prejudiciŽle vragen over art. 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn
De HR vraagt het HvJ EU vanaf welke datum de duur van een inreisverbod moet worden berekend. Ook stelt de HR een vraag over het rechtsgevolg van 'oude' ongewenstverklaringen in het licht van de maximale duur van een inreisverbod ingevolge art. 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn.
18-03-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 4 verschenen
JV 2016 afl. 4 van 18 maart 2016 met acht annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in Migratieweb opgenomen.
15-03-2016 Peru visumvrij voor kort verblijf
Peruanen hebben vanaf 15 maart 2016 geen visum meer nodig voor een kort verblijf (max. 90 dagen) in Nederland en het Schengengebied.
02-03-2016 Sporenbeleid asiel per 1 maart 2016
Er wordt een nieuwe procedure ingevoerd waardoor kansarme asielaanvragen verkort afgedaan kunnen worden ('Spoor 2'). Daarnaast kan de SvV&J besluiten om (tijdelijk) afwijkende procedures te volgen bij kansrijke aanvragen ('Spoor 3' en 'Spoor 5').
26-02-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 3 verschenen
JV 2016 afl. 3 van 26 februari 2016 met negen annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in Migratieweb opgenomen.
19-02-2016 Nationaal overgangsrecht in strijd met Procedurerichtlijn
De ABRvS oordeelt dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat het nationale overgangsrecht in de implementatiewet van 8 juli 2015 strijdig is met het overgangsrecht in de Procedurerichtlijn 2013/32.
15-02-2016 HvJ EU beantwoordt prejudiciŽle vraag over bewaring asielzoekers
Het is niet in strijd met het Handvest grondrechten EU om een asielzoeker, tegen wie een terugkeerbesluit en een inreisverbod zijn uitgevaardigd, op grond van art. 8 lid 3 onder e Opvangrichtlijn ter bescherming van de nationale veiligheid of openbare orde in bewaring te stellen.
05-02-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 2 verschenen
JV 2016 afl. 2 van 5 februari 2016 met een annotatie is verschenen. De uitspraken en noot zijn in Migratieweb opgenomen.
25-01-2016 Marokkaans consulaat hervat presentaties in persoon
De SvV&J heeft in het kader van een bewaringszaak ter zitting toegelicht dat het Marokkaanse consulaat in Rotterdam vanaf februari 2016 de presentaties in persoon zal hervatten.

Propecia

buy propecia