Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

05-02-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 2 verschenen
JV 2016 afl. 2 van 5 februari 2016 met een annotatie is verschenen. De uitspraken en noot zijn in Migratieweb opgenomen.
25-01-2016 Marokkaans consulaat hervat presentaties in persoon
De SvV&J heeft in het kader van een bewaringszaak ter zitting toegelicht dat het Marokkaanse consulaat in Rotterdam vanaf februari 2016 de presentaties in persoon zal hervatten.
15-01-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 1 verschenen
JV 2016 afl. 1 van 15 januari 2016 met zeven annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in Migratieweb opgenomen.
14-01-2016 Digitaal indienen asiel- en bewaringszaken kan binnenkort overal
Vanaf 18 januari 2016 is het bij alle rechtbanken mogelijk digitaal asiel- en bewaringszaken in te dienen. Bij 7 rechtbanken kon dit al. Vreemdelingenadvocaten zijn nog niet verplicht om hun zaak digitaal in te dienen.
13-01-2016 Eupdate 2015/3: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid
Deze Eupdate, van de hand van Nejra Kalkan, de nieuwe secretaris van de Commissie Meijers, bespreekt in grote lijnen de voorstellen die de Europese Commissie op 15 december 2015 heeft gepresenteerd over o.m. de bewaking van de buitengrenzen en het hervestigen van vluchtelingen.
23-12-2015 Beleidswijziging legalisatie brondocumenten
Vanaf 1 januari 2016 worden buitenlandse brondocumenten uit een groot aantal landen niet meer door de Nederlandse ambassades gelegaliseerd voor gebruik in Nederland. Dit gold sinds 1 april 2013 al voor vijf landen.
18-12-2015 Kosten inburgering buitenland omlaag
Als gevolg van het arrest K&A worden de kosten van het studiemateriaal en het examen verlaagd. Ook zal meer rekening worden gehouden met bijzondere individuele omstandigheden. Vooruitlopend op de nieuwe regelgeving hieromtrent wordt dit beleid per (WBV 2015/22) direct toegepast.
16-12-2015 Aanpassing sociale zekerheidsverdrag Marokko van de baan
Anders dan eerder aangekondigd  bestaat er niet langer overeenstemming over de aanpassing van het Verdrag. Reden hiervoor is aanvullende eis van Marokko om de reikwijdte van het verdrag uit te breiden naar de Westelijke Sahara.
16-12-2015 Versoepeling doorstroom startups
De SvV&J concludeert dat de startup- en zelfstandigenregeling niet goed op elkaar aansluiten. Om doorstroom te bevorderen wordt per 1 januari 2016 een 'verklaring van de facilitator' geïntroduceerd. Hiermee wordt het makkelijker om een vergunning voor arbeid als zelfstandige te krijgen.
10-12-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 16 verschenen
JV 2015 afl. 16 van 11 december 2015 met vijf annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in Migratieweb opgenomen.
04-12-2015 Wolfsen brengt advies over gesubsidieerde rechtsbijstand uit
De commissie Wolfsen adviseert o.m. de raad voor rechtsbijstand samen te voegen met het Juridisch Loket, meer de regie te geven en de eigen bijdragen te laten innen. Die kunnen omlaag. Advocaten krijgen een rol in de eerste lijn, worden geacht een gemengde praktijk te voeren en mogen in een beperkt aantal rechtsgebieden op toevoeging werken. De puntentoekenning moet geëvalueerd worden.
30-11-2015 Maatregelen kabinet als gevolg van hoge asielinstroom
Kamerbrief met aankondiging invoering van een sporenbeleid bij de afhandeling van asielprocedures en over het wijzigen van termijnen bij aanvragen i.h.k.v. nareis. Onder meer zal bij evident kansrijke asielaanvragen in beginsel niet langer recht op gefinancierde rechtsbijstand bestaan.
27-11-2015 Staatssecretaris moet overdracht aan Hongarije beter motiveren
Gelet op de door de vreemdeling overlegde stukken had de Staatssecretaris beter moeten motiveren dat de overdracht niet in strijd is met art. 3 EVRM, in het bijzonder waar het de opvangcapaciteit, leefomstandigheden en de procedure in Hongarije betreft.
26-11-2015 'Bed, bad, brood' mag in VBL, oordelen ABRvS en CRvB
De Staat is niet verplicht om niet rechtmatig in Nederland verblijvende meerderjarige vreemdelingen onvoorwaardelijke opvang te bieden. In beginsel kan de opvang in een vrijheidsbeperkende locatie. Behoudens bijzondere omstandigheden mag daarbij worden geëist dat de vreemdeling meewerkt aan zijn vertrek.
25-11-2015 MvV&J: Asielvergunning eerder intrekken na veroordeling
De MvV&J kondigt drie maatregelen aan waardoor houders van een asielvergunning en hun nagereisde gezinsleden hun verblijfsvergunning eerder zullen verliezen na een veroordeling voor een misdrijf.
23-11-2015 Criteria voor ontheffing griffierecht in vreemdelingenzaken
De Afdeling heeft op 18 november 2015 drie uitspraken gedaan over ontheffing van griffierecht in vreemdelingenzaken. De vreemdeling die een beroep doet op betalingsonmacht en behoort tot de categorie rechtzoekenden, waarvoor het inkomen niet van belang is, hoeft niet aannemelijk te maken dat hij geen gelden kan genereren.
23-11-2015 Regelgeving inburgering buitenland behoeft aanpassing
Naar aanleiding van het arrest K & A overweegt de Afdeling in de zaak A dat het inburgeringsvereiste niet zonder meer in strijd is met art. 7 lid 2 Gezinsherenigingsrichtlijn, maar wel aanpassing behoeft. De Staatssecretaris, die dit erkent maar nog niet kan concretiseren hoe e.e.a. wordt aangepast, moet binnen 16 weken een nieuw besluit nemen.
19-11-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 15 verschenen
JV 2015 afl. 15 van 20 november 2015 met twee annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in Migratieweb opgenomen.
17-11-2015 ABRvS stelt een prejudiciŽle vraag over bewaring
De Afdeling legt het HvJ EU de vraag voor of bewaring op de openbare orde-grond van art. 8 lid 3, aanhef en onder e, Opvangrichtlijn van een vreemdeling die rechtmatig verblijf heeft hangende een asielaanvraag in overeenstemming is met art. 6 Handvest grondrechten EU.
16-11-2015 IND Werkinstructie 2015/4 over toepassing van art. 8 EVRM is herzien
Deze herziene versie vervangt de eerdere versie van 26 mei 2015. Onder meer wordt een nieuw hoofdstuk over het belang van kinderen toegevoegd.

Propecia

buy propecia