Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

22-06-2016 Ne bis-beoordelingskader niet langer van toepassing
Het tot heden geldende ne bis-beoordelingskader is niet meer van toepassing op opvolgende asielaanvragen. Dit is een gevolg van de implementatie van de uitdrukkelijke beoordelingssystematiek voor de behandeling van dergelijke aanvragen uit de Procedurerichtlijn. Voortaan moet de rechter het asielbesluit als uitgangspunt nemen, zonder eigen beoordeling of er nova zijn. Het ne bis-beoordelingskader is ook niet meer van toepassing op andere besluiten op grond van de Vw 2000.
21-06-2016 IND: Japanners niet langer vrij op arbeidsmarkt
Daags na de publicatie van een diplomatieke notawisseling waarin Nederland en Zwitserland een interpretatieve verklaring over het Zwitsers Tractaat hebben vastgelegd (ve16001210) concludeert de IND dat Japanners niet meer vrij zijn op de arbeidsmarkt. De IND kondigt een overgangstermijn tot 1 oktober 2016 aan.
17-06-2016 VK mag Unieburgers zonder verblijfsrecht kinderbijslag weigeren
Het HvJ EU oordeelt dat het Verenigd Koninkrijk van ontvangers van kinderbijslag mag vereisen dat zij recht hebben op legaal verblijf.  Het verblijfsrechtcriterium is weliswaar indirect discriminerend, maar gerechtvaardigd. De Commissie heeft niet aangetoond dat het in strijd is met de socialezekerheidsverordening.
09-06-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 8 verschenen
In deze aflevering o.a. een noot van Slingenberg bij een Bed, bad en brood uitspraak van de Afdeling en een noot van Boeles bij een niet-ontvankelijkheids uitspraak van het EHRM in een nareiszaak.
09-06-2016 VN Rapporteurs uiten kritiek op bed, bad, brood
Drie speciale rapporteurs van de VN stellen in een deze week openbaar geworden brief dat het bed, bad, brood-beleid in strijd is met mensenrechtelijke normen en dat Nederland verplicht is vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf enkele basale voorzieningen te bieden, zonder daarbij de voorwaarde te stellen dat zij meewerken aan vertrek.
08-06-2016 Gefinancierde rechtsbijstand: kabinet wil puntengrens halveren
In reactie op het rapport van de commissie-Wolfsen presenteert het kabinet een pakket maatregelen die het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand toekomstbestendig moeten maken. Naast een halvering van de puntengrens wordt o.a. een grotere rol toebedeeld aan het Juridisch Loket.
06-06-2016 Akkoord met Marokko over socialezekerheidsverdrag
Nederland en Marokko hebben na jarenlange onderhandelingen alsnog een akkoord bereikt over aanpassing van het socialezekerheidsverdrag tussen beide landen. Opzegging van het verdrag uit 1972 door Nederland is nu niet meer aan de orde. De afspraken gelden vanaf 1 oktober 2016.
25-05-2016 Deense Vreemdelingenwet discrimineert naar etniciteit
In de zaak Biao oordeelt de Grote kamer van het EHRM dat de Deense wetgeving inzake gezinshereniging een indirect disciminerend effect heeft. Burgers met de Deense etniciteit worden bevoordeeld ten opzichte van genaturaliseerde Denen met een andere etniciteit. Dit levert een schending op van art. 14 in relatie tot art. 8 EVRM.
20-05-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 7 verschenen
In deze aflevering o.a. een noot van Spijkerboer bij het arrest F.G. tegen Zweden over de intensiteit van de rechterlijke toetsing, de gevolgen van de procedurele opstelling van de vreemdeling voor die toetsing en de wijze waarop het EHRM de zaak afdoet.
18-05-2016 Afdeling vraagt AG om conclusie over veilige landen
Advocaat-Generaal Widdershoven is gevraagd in een asielzaak (201603036/1) een conclusie te nemen over het begrip 'veilig land'. Het gaat in deze zaak om de afwijzing van de asielaanvragen van twee Albanezen. De Afdeling zal de zaak op donderdag 9 juni 2016 ter zitting behandelen. Als de conclusie gereed is, wordt die gepubliceerd.
18-05-2016 Topscripties op Migratieweb
Er komen meer migratierechtelijke masterscripties in Migratieweb. Zoals de in 2015 voor de Hanneke Steenbergenprijs genomineerde scriptie van Yvonne ten Kate over het AMV-beleid. Masterstudenten kunnen hun scriptie, mits beoordeeld met een 8 of hoger, mailen aan de redactie.
18-05-2016 Zondagavond 22 mei Migratieweb uit de lucht
In verband met werkzaamheden zal Migratieweb a.s. zondagavond enige tijd niet bereikbaar zijn. Dit geldt ook voor www.asielenmigrantenrecht.nl.
17-05-2016 Richtlijn over uitoefening rechten vrij verkeer werknemers omgezet
Nederland zet richtlijn 2014/54 tijdig, vóór 21 mei 2016, om. Meerdere instanties zijn belast met de bescherming van migrerende EU werknemers en hun familieleden tegen discriminatie en ongerechtvaardigde obstakels. Ter verdere implementatie legt de MvSZW de coördinatie neer bij zijn Directeur Arbeidsverhoudingen.
28-04-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 6 verschenen
In dit nummer o.a. een noot van De Groot bij een arrest van de HR waarin de erkenningsregel van art. 10:101 BW wordt verbreed en verduidelijkt en een noot van Slingenberg over het belang van het HvJ EU-arrest Alo en Osso voor de rechten van personen met een subsidiaire beschermingsstatus.
21-04-2016 Helft nieuwkomers haalt inburgeringstermijn van drie jaar niet
Dit blijkt uit voorlopige cijfers over de voortgang van de inburgering van de nieuwkomers die sinds de per 1 januari 2013 gewijzigde Wet inburgering inburgeringsplichtig zijn geworden.
21-04-2016 Prospectieve beoordeling middelenvereiste bij gezinshereniging
Het HvJ EU verklaart voor recht dat de in art. 7 lid 1 onder c Gezinsherenigingsrichtlijn vereiste voldoende, stabiele en regelmatige inkomsten mogen worden beoordeeld op basis van de inkomenspositie van de gezinshereniger in de zes maanden voorafgaand aan het verzoek.
20-04-2016 Wezenlijk Nederlands belang. Over de toelating van ondernemers
Het puntenstelsel om verblijfsaanvragen voor het verrichten van arbeid als zelfstandige te beoordelen bedient vooral ondernemers die veel ervaring hebben en weinig financieel risico nemen. Dit blijkt uit onderzoek van Tesseltje de Lange. De publicatie is mede mogelijk gemaakt door Stichting Migratierecht Nederland. WRV-leden kunnen een gratis exemplaar bestellen bij info@stichtingmigratierecht.nl (zolang de voorraad strekt).
20-04-2016 Nieuwe prijzen voor publicaties Europees asiel- en migratierecht
Het Odysseus Academic Network lanceert twee jaarlijkse prijzen, de Young Researcher Prize en Best Publication Prize. Auteurs van publicaties uit 2015 kunnen zich uiterlijk 8 mei a.s. aanmelden. Zie: odysseus-network.eu/odysseus-prizes
14-04-2016 Eupdate 2016/1: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid
Aan bod komt het EU-Turkije akkoord, opties voor herziening van het GEAS en de ontwikkeling van veilige en legale migratiemogelijkheden. Voorts wordt aandacht besteed aan een discussie over informatiesystemen voor grensbewaking en interne veiligheid.
13-04-2016 Rb mag geloofwaardigheid asielrelaas deels indringend toetsen
Dit overweegt de Afdeling in twee uitspraken over de gevolgen van de implementatie van art. 46 lid 3 Procedurerichtlijn voor de wijze waarop de bestuursrechter de geloofwaardigheid van een asielrelaas toetst. De rechter is echter niet bevoegd zijn geloofwaardigheidsoordeel in de plaats te stellen van dat van de staatssecretaris.

Propecia

buy propecia