MigratieWeb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.m. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand
in Vreemdelingenzaken (WRV).

Nieuws

02-10-2015 HvJEU: Gevangenisstraf bij overtreding inreisverbod toegestaan
Anders dan A-G Szpunar overweegt het Hof in het arrest Celaj dat de Terugkeerrichtlijn zich in beginsel niet verzet tegen het opleggen van een gevangenisstraf aan een illegaal verblijvende derdelander die na uitzetting opnieuw illegaal het grondgebied van de lidstaat binnenkomt.
30-09-2015 Akkoord Nederland en Marokko over socialezekerheidsverdrag
Marokko heeft ingestemd met de door Nederland gewenste invoering van het woonlandbeginsel, stopzetting van de export van kinderbijslag en beëindiging van de werelddekking bij tijdelijk verblijf in het kader van de Zorgverzekeringswet. In ruil daarvoor heeft Nederland verzachtende maatregelen en langere overgangstermijnen geboden.
24-09-2015 ABRvS treft vovo in zaak overdracht aan Hongarije
De Afdeling heeft dinsdag 22 september een voorlopige voorziening getroffen in een zaak waarin een Syrische vrouw, hangende hoger beroep, dreigde te worden overgedragen aan Hongarije o.g.v. de Dublinverordening.
23-09-2015 Bezuinigingen rechtsbijstand uitgesteld tot 2017
Dit blijkt uit de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het aankomende jaar.
18-09-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 12 verschenen
JV 2015 afl. 12 van 18 september 2015 met 5 annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen.
11-09-2015 CBS: In 2014 immigratie en emigratie hoger dan ooit
Per saldo nam de bevolking in 2014 door migratie met 35 duizend personen toe.
Bij zowel migranten als emigranten vormen in Nederland geboren personen de grootste groep. Niet onverwacht vond de grootste stijging in het aantal immigranten plaats bij Syriërs. Van de in het buitenland geboren personen vormen Polen sinds 2004 de grootste groep immigranten. Daarentegen neemt de immigratie van de vier traditionele groepen al geruime tijd af.
03-09-2015 HvJEU: Leges voor afgifte of verlenging verblijfsvergunning onevenredig hoog
Het HvJ EU heeft op 2-9-2015 overwogen dat de langdurig ingezetenen richtlijn zich verzet tegen het opleggen van een leges tussen de 80 en 200 EUR voor afgifte of verlenging van een verblijfsvergunning. Deze zijn gelet op het doel van de richtlijn onevenredig hoog.
02-09-2015 Eupdate 2015/2: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid
De vorige Eupdate 2015/1 heeft uitgebreid stil gestaan bij de aanpak van de vluchtelingencrisis. Deze editie bespreekt kort de ontwikkelingen sindsdien en gaat daarnaast in op de ontwikkelingen rondom de herziening en de samenvoeging van de studenten- en onderzoekersrichtlijn.
01-09-2015 Nationale ombudsman constateert aandachtspunten bij uitzettingsvluchten
Onderzoek Nationale ombudsman (No) op verzoek van de Europese ombudsman om informatie over de Nederlandse situatie bij uitzettingen. De No doet aanbevelingen m.b.t. medische zorg, gegevens-overdracht, toezicht, toegankelijkheid van klachtbehandeling en Europese samenwerking i.h.k.v. van Frontex-vluchten.
27-08-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 11 verschenen
JV 2015 afl. 11 van 28 augustus 2015 met 4 annotaties is verschenen.
13-08-2015 Besluit- en vertrekmoratorium voor Oeigoeren uit China
Naar aanleiding van een Afdelingsuitspraak van 9 juni 2015 en in afwachting van een thematisch ambtsbericht van BuZa kondigt de SvV&J een besluit- en vertrekmoratorium aan voor Oeigoerse asielzoekers afkomstig uit China voor de duur van een jaar.
24-07-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 10 verschenen
 JV 2015 afl. 10 van 24 juli 2015 met 5 annotaties is verschenen.
20-07-2015 HvJEU: Arrest Singh e.a. over behoud verblijfsrecht derdelander na echtscheiding
In dit arrest laat het Hof zich o.m. uit over de vraag of een derdelander zijn verblijfsrecht behoudt in lidstaat 1 indien de echtscheidingsprocedure wordt gestart nadat de echtgen(o)t(e), zijnde Unieburger, is vertrokken naar lidstaat 2. Ook komt het middelenvereiste aan bod.
20-07-2015 Herziene Procedure- en Opvangrichtlijn tijdig omgezet
Drie dagen voor het verstrijken van de implementatietermijn op 20 juli 2015, werden de regelingen tot wijziging van de Vw, het Vb, het VV en de Vc 2000 gepubliceerd. Datum inwerkingtreding is 20 juli 2015.
15-07-2015 Au-pair beleid gewijzigd m.i.v. 1 juli 2015
Middels een wijziging van het VV, wordt een bewustverklaring ingevoerd waarin wordt verklaard dat de au pair en één van de leden van het gastgezin geen familierechtelijke relatie tot in de derde graad hebben. Ook worden de regels over de dagindeling van de au-pair verduidelijkt.
09-07-2015 HvJ EU: In zaken K en A toepassing inburgering buitenland strijdig met Gezinsherenigingsrichtlijn
Lidstaten mogen verlangen dat derdelanders in het buitenland slagen voor een inburgeringsexamen, voordat zij hun toegang en verblijf voor gezinshereniging toestaan. Dit mag echter de uitoefening van het recht op gezinshereniging niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken.
08-07-2015 ABRvS: Zicht op uitzetting naar Marokko ontbreekt niet langer
De ABRvS stelt vast dat het zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn naar Marokko niet langer ontbreekt. De Marokkaanse autoriteiten hebben op 6 mei 2015 toegezegd de samenwerking met Nederland bij gedwongen terugkeer per direct te hervatten.
08-07-2015 ABRvS: SvV&J moet beoordeling geloofwaardigheid seksuele gerichtheid verduidelijken
Gelet op het arrest A, B en C, wordt niet inzichtelijk geacht hoe de SvV&J de geloofwaardigheid van de seksuele gerichtheid van een vreemdeling onderzoekt en beoordeelt. Bij gebrek aan beleid of een vaste gedragslijn kan de rechter een besluit op dit punt niet effectief toetsen. De SvV&J moet hierop beleid ontwikkelen.
06-07-2015 ABRvS: SvV&J had asielverzoek Charles Taylor in behandeling moeten nemen
De ABRvS oordeelt dat de Rb. terecht heeft overwogen dat het asielverzoek van de door het Speciaal Hof voor Sierra Leone veroordeelde Charles Taylor, in strijd met art. 13 EVRM niet in behandeling is genomen. De Rb. heeft terecht geoordeeld dat achteraf bezien de overdracht van aan het VK niet strijdig was met art. 3 EVRM
01-07-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 9 verschenen
 JV 2015 afl. 9 van 3 juli 2015 met 4 annotaties is verschenen.

Propecia

buy propecia