Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

27-07-2016 Nieuwe lijn in rechtspraak over doorbreking appelverbod
De Afdeling komt in een recente bewaringsuitspraak terug van eerdere rechtspraak over het doorbreken van het appelverbod omdat de rechtbank is getreden buiten het bereik van een bepaling, die zij zonder hogere voorziening kan toepassen. De Afdeling beoordeelt ambtshalve of zij bevoegd is van een hoger beroep kennis te nemen en acht daarvoor niet langer beslissend welke grondslag de rechtbank voor haar uitspraak heeft gekozen, maar welke grondslag zij had behoren te kiezen.
21-07-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 10 verschenen
In deze aflevering o.a. een noot van Wassenaar bij een bewaringsuitspraak van het EHRM en een noot van Kok bij een tweetal uitspraken van de Afdeling over rechterlijke toetsing in asielzaken.
20-07-2016 Tegen elke nieuwe bewaringsmaatregel apart beroep instellen
Nu het aantal mogelijke grondslagwijzigingen van een maatregel van bewaring aanzienlijk is toegenomen en de toetsing aanzienlijk is uitgebreid, oordeelt de Afdeling dat tegen elke nieuwe maatregel apart beroep moet worden ingesteld. De Afdeling komt dus terug van ABRvS 9 maart 2009 (ve09000392).
19-07-2016 Japanners per 1 januari 2017 niet langer vrij op de arbeidsmarkt
Eerder vermeldde de website van IND dat Japanners per 1 oktober 2016 niet langer vrij zijn op de arbeidsmarkt. N.a.v. signalen uit het bedrijfsleven is besloten de overgangstermijn te verlengen tot 1 januari 2017.
13-07-2016 Wetsvoorstellen KEI door de Eerste Kamer
De Eerste Kamer heeft op 12 juli 2016 ingestemd met vier wetsvoorstellen in het kader van het Programma KEI, dat ziet op de vereenvoudiging en digitalisering van het burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend. Naar verwachting wordt digitaal procederen per 1 februari 2017 verplicht in asiel- en bewaringszaken en start het medio 2017 in het bestuursrecht algemeen.
05-07-2016 Toelatingsregeling buitenlandse investeerders versoepeld
Met de inwerkingtreding op 1 juli 2016 van verzamel WBV 2016/7 (ve16001291) is het voor vermogende vreemdelingen eenvoudiger om in Nederland een verblijfsvergunning te krijgen.
05-07-2016 Vragendienst sluit wegens zomerstop van 18 juli t/m 12 augustus
In verband met de zomervakantie is de Vragendienst van Stichting Migratierecht Nederland gesloten van maandag 18 juli tot en met vrijdag 12 augustus 2016. Vanaf maandag 15 augustus kunt u weer gebruik maken van de Vragendienst.
30-06-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 9 verschenen
De nieuwe JV bevat tien noten bij een heel scala aan onderwerpen. Zoals de noot van Karin Zwaan over veilige derde landen bij het EHRM-arrest Babajanov tegen Turkije en de noot van Marianne Wiersma over middelen van bestaan bij het HvJ EU-arrest Khachab.
29-06-2016 Besluit- en vertrekmoratorium Burundi per 1 juli 2016
In zijn brief van 22 juni 2016 informeert de SvV&J de Tweede Kamer dat hij een besluit- en verstrekmoratorium voor Burundezen instelt. Het moratorium gaat in per 1 juli 2016.
22-06-2016 Ne bis-beoordelingskader niet langer van toepassing
Het tot heden geldende ne bis-beoordelingskader is niet meer van toepassing op opvolgende asielaanvragen. Dit is een gevolg van de implementatie van de uitdrukkelijke beoordelingssystematiek voor de behandeling van dergelijke aanvragen uit de Procedurerichtlijn. Voortaan moet de rechter het asielbesluit als uitgangspunt nemen, zonder eigen beoordeling of er nova zijn. Het ne bis-beoordelingskader is ook niet meer van toepassing op andere besluiten op grond van de Vw 2000.
21-06-2016 IND: Japanners niet langer vrij op arbeidsmarkt
Daags na de publicatie van een diplomatieke notawisseling waarin Nederland en Zwitserland een interpretatieve verklaring over het Zwitsers Tractaat hebben vastgelegd (ve16001210) concludeert de IND dat Japanners niet meer vrij zijn op de arbeidsmarkt. De IND kondigt een overgangstermijn tot 1 oktober 2016 aan.
17-06-2016 VK mag Unieburgers zonder verblijfsrecht kinderbijslag weigeren
Het HvJ EU oordeelt dat het Verenigd Koninkrijk van ontvangers van kinderbijslag mag vereisen dat zij recht hebben op legaal verblijf.  Het verblijfsrechtcriterium is weliswaar indirect discriminerend, maar gerechtvaardigd. De Commissie heeft niet aangetoond dat het in strijd is met de socialezekerheidsverordening.
09-06-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 8 verschenen
In deze aflevering o.a. een noot van Slingenberg bij een Bed, bad en brood uitspraak van de Afdeling en een noot van Boeles bij een niet-ontvankelijkheids uitspraak van het EHRM in een nareiszaak.
09-06-2016 VN Rapporteurs uiten kritiek op bed, bad, brood
Drie speciale rapporteurs van de VN stellen in een deze week openbaar geworden brief dat het bed, bad, brood-beleid in strijd is met mensenrechtelijke normen en dat Nederland verplicht is vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf enkele basale voorzieningen te bieden, zonder daarbij de voorwaarde te stellen dat zij meewerken aan vertrek.
08-06-2016 Gefinancierde rechtsbijstand: kabinet wil puntengrens halveren
In reactie op het rapport van de commissie-Wolfsen presenteert het kabinet een pakket maatregelen die het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand toekomstbestendig moeten maken. Naast een halvering van de puntengrens wordt o.a. een grotere rol toebedeeld aan het Juridisch Loket.
06-06-2016 Akkoord met Marokko over socialezekerheidsverdrag
Nederland en Marokko hebben na jarenlange onderhandelingen alsnog een akkoord bereikt over aanpassing van het socialezekerheidsverdrag tussen beide landen. Opzegging van het verdrag uit 1972 door Nederland is nu niet meer aan de orde. De afspraken gelden vanaf 1 oktober 2016.
25-05-2016 Deense Vreemdelingenwet discrimineert naar etniciteit
In de zaak Biao oordeelt de Grote kamer van het EHRM dat de Deense wetgeving inzake gezinshereniging een indirect disciminerend effect heeft. Burgers met de Deense etniciteit worden bevoordeeld ten opzichte van genaturaliseerde Denen met een andere etniciteit. Dit levert een schending op van art. 14 in relatie tot art. 8 EVRM.
20-05-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 7 verschenen
In deze aflevering o.a. een noot van Spijkerboer bij het arrest F.G. tegen Zweden over de intensiteit van de rechterlijke toetsing, de gevolgen van de procedurele opstelling van de vreemdeling voor die toetsing en de wijze waarop het EHRM de zaak afdoet.
18-05-2016 Afdeling vraagt AG om conclusie over veilige landen
Advocaat-Generaal Widdershoven is gevraagd in een asielzaak (201603036/1) een conclusie te nemen over het begrip 'veilig land'. Het gaat in deze zaak om de afwijzing van de asielaanvragen van twee Albanezen. De Afdeling zal de zaak op donderdag 9 juni 2016 ter zitting behandelen. Als de conclusie gereed is, wordt die gepubliceerd.
18-05-2016 Topscripties op Migratieweb
Er komen meer migratierechtelijke masterscripties in Migratieweb. Zoals de in 2015 voor de Hanneke Steenbergenprijs genomineerde scriptie van Yvonne ten Kate over het AMV-beleid. Masterstudenten kunnen hun scriptie, mits beoordeeld met een 8 of hoger, mailen aan de redactie.

Propecia

buy propecia