Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.m. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand
in Vreemdelingenzaken (WRV).

Nieuws

26-11-2015 'Bed, bad, brood' mag in VBL, oordelen ABRvS en CRvB
De Staat is niet verplicht om niet rechtmatig in Nederland verblijvende meerderjarige vreemdelingen onvoorwaardelijke opvang te bieden. In beginsel kan de opvang in een vrijheidsbeperkende locatie. Behoudens bijzondere omstandigheden mag daarbij worden geëist dat de vreemdeling meewerkt aan zijn vertrek.
25-11-2015 MvV&J: Asielvergunning eerder intrekken na veroordeling
De MvV&J kondigt drie maatregelen aan waardoor houders van een asielvergunning en hun nagereisde gezinsleden hun verblijfsvergunning eerder zullen verliezen na een veroordeling voor een misdrijf.
23-11-2015 Criteria voor ontheffing griffierecht in vreemdelingenzaken
De Afdeling heeft op 18 november 2015 drie uitspraken gedaan over ontheffing van griffierecht in vreemdelingenzaken. De vreemdeling die een beroep doet op betalingsonmacht en behoort tot de categorie rechtzoekenden, waarvoor het inkomen niet van belang is, hoeft niet aannemelijk te maken dat hij geen gelden kan genereren.
23-11-2015 Regelgeving inburgering buitenland behoeft aanpassing
Naar aanleiding van het arrest K & A overweegt de Afdeling in de zaak A dat het inburgeringsvereiste niet zonder meer in strijd is met art. 7 lid 2 Gezinsherenigingsrichtlijn, maar wel aanpassing behoeft. De Staatssecretaris, die dit erkent maar nog niet kan concretiseren hoe e.e.a. wordt aangepast, moet binnen 16 weken een nieuw besluit nemen.
19-11-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 15 verschenen
JV 2015 afl. 15 van 20 november 2015 met twee annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in Migratieweb opgenomen.
17-11-2015 ABRvS stelt een prejudiciŽle vraag over bewaring
De Afdeling legt het HvJ EU de vraag voor of bewaring op de openbare orde-grond van art. 8 lid 3, aanhef en onder e, Opvangrichtlijn van een vreemdeling die rechtmatig verblijf heeft hangende een asielaanvraag in overeenstemming is met art. 6 Handvest grondrechten EU.
16-11-2015 IND Werkinstructie 2015/4 over toepassing van art. 8 EVRM is herzien
Deze herziene versie vervangt de eerdere versie van 26 mei 2015. Onder meer wordt een nieuw hoofdstuk over het belang van kinderen toegevoegd.
15-11-2015 UNICEF publiceert eerste kinderambtsberichten
UNICEF heeft op 10 november jl. een methodiek gepresenteerd voor kindgerichte landenrapporten. Advocaten kunnen deze 'Child Notices' gebruiken om in asiel- en migratieprocedures het belang van het kind aan te tonen. De eerste Child Notices gaan over Afghanistan (ve15001966), Albanië (ve15001967), Marokko (ve15001968) en Guinee (ve15001969).
05-11-2015 Terechte boetes vanwege twv-plicht Bulgaren voor 1 januari 2014
De Afdeling oordeelt dat bedrijven terecht zijn beboet, omdat zij voor 1 januari 2014 een Bulgaar hebben tewerkgesteld, zonder dat daarvoor een vergunning was verleend. Dat voor Japanners een uitzondering op de vergunningsplicht geldt, betekent niet dat de MvSZW die ook voor Bulgaren moest maken.
29-10-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 14 verschenen
JV 2015 afl. 14 van 30 oktober 2015 met tien annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in Migratieweb opgenomen.
29-10-2015 Openbare raadpleging Europese Commissie over Unieburgerschap
Unieburgers, organisaties en andere belanghebbenden kunnen nog tot 7 december hun mening geven over bescherming en versterking van Unieburgerschap, waaronder het recht op vrij verkeer. De EC gebruikt deze informatie bij het formuleren van het nieuwe burgerschapsverslag.
28-10-2015 Kamerbrief n.a.v. onderzoek naar naturalisatie pardonvergunninghouders
De SvV&J ziet in de door de IND en het WODC verrichte onderzoeken naar naturalisatie door Ranov-ers geen reden voor ingrijpende beleidswijzigingen. Wel wijzigt hij het beleid ten gunste van een bepaalde groep kinderen die in het Nederlands Koninkrijk zijn geboren en van etnische Armeniërs uit Azerbeidzjan.
20-10-2015 Boetebedragen Wav verlaagd van Ä 12.000 naar Ä 8.000
Naar aanleiding van Afdelingsjurisprudentie is de Beleidsregel boeteoplegging Wav 2015 gewijzigd. De afdeling acht een boetebedrag van € 12.000 als bovengrens te hoog voor niet hardnekkige malafide werkgevers. Het verlaagde boetebedrag geldt m.i.v. 7 oktober 2015.
12-10-2015 M.i.v. 19 oktober digitaal procederen bij asiel- en bewaringszaken
Vanaf 19 oktober 2015 kunnen alle vreemdelingenadvocaten asiel- en bewaringszaken digitaal indienen. Dat is nu nog nog vrijwillig. De Rechtspraak organiseert voorlichtingsbijeenkomsten over digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken. Zie voor meer informatie hierover: rechtspraak.nl
08-10-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 13 verschenen
JV 2015 afl. 13 van 9 oktober 2015 met 11 annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen.
07-10-2015 ABRvS: Standaard Wav-boete van Ä 12.000 is onredelijk
De ABRvS heeft geoordeeld dat het boetenormbedrag van € 12.000,00 per Wav-overtreding als bovengrens niet onredelijk is voor hardnekkige malafide werkgevers, maar de Minister dient het boetebeleid te differentiëren voor werkgevers die niet tot deze groep behoren.
--- Persbericht ABRvS
06-10-2015 Wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring ingediend
Het voorstel voorziet in de nieuwe Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring. Ook wordt een aantal regelingen waaronder de Vw 2000 gewijzigd. Het voorstel strekt tot introductie van één uniform bestuursrechtelijk regime voor vreemdelingenbewaring.
06-10-2015 Internetconsultatie Besluit terugkeer en vreemdelingenbewaring
De consultatie ziet op het ontwerpbesluit terugkeer en vreemdelingenbewaring ter uitwerking van onderdelen van het wetsvoorstel terugkeer en vreemdelingenbewaring dat recent is ingediend bij de TK. Einddatum consultatie: 1 december 2015.
02-10-2015 HvJ EU: Gevangenisstraf bij overtreding inreisverbod toegestaan
Anders dan A-G Szpunar overweegt het Hof in het arrest Celaj dat de Terugkeerrichtlijn zich in beginsel niet verzet tegen het opleggen van een gevangenisstraf aan een illegaal verblijvende derdelander die na uitzetting opnieuw illegaal het grondgebied van de lidstaat binnenkomt.
30-09-2015 Akkoord Nederland en Marokko over socialezekerheidsverdrag
Marokko heeft ingestemd met de door Nederland gewenste invoering van het woonlandbeginsel, stopzetting van de export van kinderbijslag en beëindiging van de werelddekking bij tijdelijk verblijf in het kader van de Zorgverzekeringswet. In ruil daarvoor heeft Nederland verzachtende maatregelen en langere overgangstermijnen geboden.

Propecia

buy propecia