Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

28-10-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 14 verschenen
In deze aflevering o.a. een noot van Groenendijk bij een interessant arrest van het EFTA Hof en een noot van Boeles over de vraag wanneer een land als (niet) veilig land van herkomst kan worden aangemerkt.
26-10-2016 Asielzoekers sneller aan het werk als vrijwilliger
De Regeling uitvoering Wav is aangepast zodat het minder omslachtig is om bepaalde groepen, zoals asielzoekers, voor vrijwilligerswerk in te zetten.Vrijwilligerswerk is nu meteen na indiening van de aanvraag van een vrijwilligersverklaring al mogelijk.
20-10-2016 Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand
De Rb Groningen heeft op 23 augustus 2016 de aanwijzing van Marokko als veilig land van herkomst onverbindend verklaard (ve16001653). Met deze toegewezen vovo hoeft de SvV&J geen nieuw asielbesluit te nemen, totdat de Afdeling definitief heeft beslist op zijn hoger beroep. Hij kan asielaanvragen van Marokkanen voorlopig onder verwijzing naar de lijst van veilige landen van herkomst blijven behandelen.
07-10-2016 Internetconsultatie Rijkswet vaststellingsprocedure staatloosheid
Dit langverwachte ontwerp voorstel voor een Rijkswet betreft zowel de vaststellingsprocedure staatloosheid als een nieuwe optiegrond voor in Nederland geboren staatloze kinderen zonder rechtmatig verblijf. Reageren op het ontwerp kan tot 28 november 2016.
07-10-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 13 verschenen
In deze aflevering o.a. een noot van Vegter en Schuitemaker bij een arrest van het EHRM omtrent de detentieomstandigheden voor gezinnen met kleine kinderen in Frankrijk en een noot van Jaghai en Vlieks over staatloosheid.
05-10-2016 Tweede Kamer verwerpt initiatiefvoorstel Bosman
Hiermee is het wetsvoorstel ter regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland na ruim vier jaar van de baan.
27-09-2016 Nieuwe regeling voor Aziatische koks
Per 1 oktober 2016 loopt het zogenoemde wokakkoord af en geldt een nieuwe regeling voor de toelating en tewerkstelling van Aziatische koks op niveau 4 t/m 6 zonder toets op prioriteitgenietend aanbod. Tevens is er een quotum voor deze koks aangekondigd.
22-09-2016 Wetsvoorstel nieuwe verblijfsvergunning 'in het belang van kind'
Het initiatiefvoorstel van de kamerleden Voortman en Kuiken voorziet in een nieuwe verblijfsgrond in de Vw 2000. Een minderjarige of zijn ouders zouden in beginsel recht hebben op een verblijfsvergunning, indien bij afwijzing van de aanvraag de belangen van het kind ernstig worden bedreigd.
16-09-2016 Hofuitspraken in de zaken CS en Rendón Marin
In deze prejudiciële procedures verklaart het Hof van Justitie EU dat een automatische weigering van een verblijfsrecht resp. automatische uitzetting van een derdelander, die de enige verzorgende ouder is van een minderjarige onderdaan van de gastlidstaat resp. een andere lidstaat, niet is toegestaan. In uitzonderlijke gevallen is uitzetting op de openbare orde-grond wel mogelijk.
16-09-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 12 verschenen
In deze aflevering o.a. een noot van Brouwer bij het arrest Affum van het HvJEU en een noot van Bex-Reimert over waarom een bestuursorgaan veroordeeld wordt tot het betalen van de proceskosten bij verzet.
14-09-2016 Afdeling legt voorwaarden veilig land van herkomst uit
In zo'n land bestaan wetten die schendingen van mensenrechten verbieden en worden de mensen ook in de praktijk beschermd. De SvV&J moet dit zorgvuldig onderzoeken en toelichten. Ook moet hij ingaan op wat een vreemdeling over de veiligheidssituatie in het land zegt én beoordelen of die vreemdeling door zijn persoonlijke omstandigheden toch voor problemen te vrezen heeft waartegen hij geen bescherming kan krijgen. In de onderhavige procedure is op basis van zorgvuldig onderzoek komen vast te staan dat Albanië een veilig land van herkomst is.
09-09-2016 AG adviseert over verblijfsrecht ouder van minderjarige Unieburger
N.a.v. vragen van de CRvB (ve15000489) concludeert AG Szpunar dat een derdelander, die zorgt voor zijn kind dat Unieburger is, niet een verblijfsrecht kan worden ontzegd in de lidstaad waar het kind woont en onderdaan van is, als daardoor het kind het effectief genot van zijn belangrijkste rechten als Unieburger verliest, wanneer niet vaststaat dat de andere ouder, onderdaan van dezelfde lidstaat, de zorg feitelijk op zich kan nemen. De autoriteiten moeten dit ambtshalve vaststellen.
08-09-2016 Beleid gezinshereniging meerderjarige kinderen aangepast
Met deze beleidswijziging wordt beoogd beter aan te sluiten bij de jurisprudentie van het EHRM over de vaststelling van de familieband tussen ouders en hun jong volwassen kinderen en de betekenis van 'more than the normal emotional ties’.
07-09-2016 Hukou-vereiste vervalt voor Chinezen geboren vóór 1 maart 1996
Aangezien Chinezen na zes maanden verblijf in het buitenland worden uitgeschreven uit de Hukou, vervalt voor Chinezen geboren vóór 1 maart 1996 het vereiste dat zij een actuele en complete Hukou overleggen bij naturalisatieaanvragen en in bepaalde gevallen bij inschrijving in de BRP.
02-09-2016 Eupdate 2016/2: ontwikkelingen Europees asiel- en migratiebeleid
De in de vorige Eupdate (ve16000704) aangekondigde voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS) en de ontwikkeling van veilige en legale migratiemogelijkheden hebben in de maanden mei en juli 2016 tot concrete wetsvoorstellen geleid.
29-08-2016 Presentatie 'Nederlands migratierecht'
Dinsdag 30 augustus 2016 wordt aan het Nijmeegse Centrum voor Migratierecht een nieuw boek over de rechtsregels voor de toelating, het verblijf en het vertrek van vreemdelingen in Nederland gepresenteerd. 'Nederlands Migratierecht' is bedoeld als handboek voor studenten en praktijkjuristen.
26-08-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 11 verschenen
In deze aflevering o.a. een noot van Groenendijk bij het arrest Biao van het EHRM en een noot van De Groot over de relatie tussen naturalisatie van derdelanders en EU-recht bij een uitspraak van de Afdeling.

19-08-2016 Migration Law Clinic VU zoekt zaken
De Migration Law Clinic voorziet advocaten en anderen kosteloos van kwalitatief hoogwaardig en onafhankelijk juridisch advies over complexe vraagstukken van Europees migratierecht. De Clinic brengt advies uit t.b.v. procedures bij het EHRM en het HvJEU. De Clinic zoekt nu nieuwe zaken. Verzoeken om advies kunnen t/m 11 september a.s. worden ingediend bij Marcelle Reneman: migrationlawclinic@vu.nl.
03-08-2016 Boetebeleid Wav gewijzigd per 15 juli 2016
N.a.v een Afdelingsuitspraak van oktober 2015 is de Beleidsregel boeteoplegging Wav aangepast. Beoogd wordt een fijnmaziger differentiatie van boetenormbedragen naar werkgever. Ook worden er boeteverhogende omstandigheden en een waarschuwingsmogelijkheid ingevoerd.
02-08-2016 Ombudsman onderzoekt bewijsnood bij naturalisatie pardonners
De Nationale ombudsman is een onderzoek gestart naar de manier waarop de IND in de prakijk invulling geeft aan het begrip bewijsnood bij naturalisatieverzoeken van zgn. pardonners. Aanleiding zijn de vele klachten na de aanscherpingen van de naturalisatieprocedure in 2009.

Propecia

buy propecia