Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

25-05-2016 Deense Vreemdelingenwet discrimineert naar etniciteit
In de zaak Biao oordeelt de Grote kamer van het EHRM dat de Deense wetgeving inzake gezinshereniging een indirect disciminerend effect heeft. Burgers met de Deense etniciteit worden bevoordeeld ten opzichte van genaturaliseerde Denen met een andere etniciteit. Dit levert een schending op van art. 14 in relatie tot art. 8 EVRM.
20-05-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 7 verschenen
In deze aflevering o.a. een noot van Spijkerboer bij het arrest F.G. tegen Zweden over de intensiteit van de rechterlijke toetsing, de gevolgen van de procedurele opstelling van de vreemdeling voor die toetsing en de wijze waarop het EHRM de zaak afdoet.
18-05-2016 Afdeling vraagt AG om conclusie over veilige landen
Advocaat-Generaal Widdershoven is gevraagd in een asielzaak (201603036/1) een conclusie te nemen over het begrip 'veilig land'. Het gaat in deze zaak om de afwijzing van de asielaanvragen van twee Albanezen. De Afdeling zal de zaak op donderdag 9 juni 2016 ter zitting behandelen. Als de conclusie gereed is, wordt die gepubliceerd.
18-05-2016 Topscripties op Migratieweb
Er komen meer migratierechtelijke masterscripties in Migratieweb. Zoals de in 2015 voor de Hanneke Steenbergenprijs genomineerde scriptie van Yvonne ten Kate over het AMV-beleid. Masterstudenten kunnen hun scriptie, mits beoordeeld met een 8 of hoger, mailen aan de redactie.
18-05-2016 Zondagavond 22 mei Migratieweb uit de lucht
In verband met werkzaamheden zal Migratieweb a.s. zondagavond enige tijd niet bereikbaar zijn. Dit geldt ook voor www.asielenmigrantenrecht.nl.
17-05-2016 Richtlijn over uitoefening rechten vrij verkeer werknemers omgezet
Nederland zet richtlijn 2014/54 tijdig, vóór 21 mei 2016, om. Meerdere instanties zijn belast met de bescherming van migrerende EU werknemers en hun familieleden tegen discriminatie en ongerechtvaardigde obstakels. Ter verdere implementatie legt de MvSZW de coördinatie neer bij zijn Directeur Arbeidsverhoudingen.
28-04-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 6 verschenen
In dit nummer o.a. een noot van De Groot bij een arrest van de HR waarin de erkenningsregel van art. 10:101 BW wordt verbreed en verduidelijkt en een noot van Slingenberg over het belang van het HvJ EU-arrest Alo en Osso voor de rechten van personen met een subsidiaire beschermingsstatus.
21-04-2016 Helft nieuwkomers haalt inburgeringstermijn van drie jaar niet
Dit blijkt uit voorlopige cijfers over de voortgang van de inburgering van de nieuwkomers die sinds de per 1 januari 2013 gewijzigde Wet inburgering inburgeringsplichtig zijn geworden.
21-04-2016 Prospectieve beoordeling middelenvereiste bij gezinshereniging
Het HvJ EU verklaart voor recht dat de in art. 7 lid 1 onder c Gezinsherenigingsrichtlijn vereiste voldoende, stabiele en regelmatige inkomsten mogen worden beoordeeld op basis van de inkomenspositie van de gezinshereniger in de zes maanden voorafgaand aan het verzoek.
20-04-2016 Wezenlijk Nederlands belang. Over de toelating van ondernemers
Het puntenstelsel om verblijfsaanvragen voor het verrichten van arbeid als zelfstandige te beoordelen bedient vooral ondernemers die veel ervaring hebben en weinig financieel risico nemen. Dit blijkt uit onderzoek van Tesseltje de Lange. De publicatie is mede mogelijk gemaakt door Stichting Migratierecht Nederland. WRV-leden kunnen een gratis exemplaar bestellen bij info@stichtingmigratierecht.nl (zolang de voorraad strekt).
20-04-2016 Nieuwe prijzen voor publicaties Europees asiel- en migratierecht
Het Odysseus Academic Network lanceert twee jaarlijkse prijzen, de Young Researcher Prize en Best Publication Prize. Auteurs van publicaties uit 2015 kunnen zich uiterlijk 8 mei a.s. aanmelden. Zie: odysseus-network.eu/odysseus-prizes
14-04-2016 Eupdate 2016/1: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid
Aan bod komt het EU-Turkije akkoord, opties voor herziening van het GEAS en de ontwikkeling van veilige en legale migratiemogelijkheden. Voorts wordt aandacht besteed aan een discussie over informatiesystemen voor grensbewaking en interne veiligheid.
13-04-2016 Rb mag geloofwaardigheid asielrelaas deels indringend toetsen
Dit overweegt de Afdeling in twee uitspraken over de gevolgen van de implementatie van art. 46 lid 3 Procedurerichtlijn voor de wijze waarop de bestuursrechter de geloofwaardigheid van een asielrelaas toetst. De rechter is echter niet bevoegd zijn geloofwaardigheidsoordeel in de plaats te stellen van dat van de staatssecretaris.
13-04-2016 Bemoeilijking eerste toelating kind strijdig met art. 13 Besluit 1/80
Het Hof van Justitie EU oordeelt in het arrest Genc dat het strijdig is met de standstillbepaling in Besluit 1/80 om t.a.v. het kind van een Turkse werknemer te eisen dat er een zodanige binding is met de lidstaat, dat er een basis is voor een geslaagde integratie.
13-04-2016 Bewaring tijdens herhaalde asielprocedure mogelijk
In de zaak die eerder leidde tot het HvJ EU-arrest N. oordeelt de Afdeling dat een vreemdeling hangende een herhaald asielverzoek op de openbare orde-grond in bewaring kan worden gesteld, ook al is uitzetting nog niet aan de orde. De Afdeling komt terug van haar rechtspraak dat een eerder uitgevaardigd terugkeerbesluit op het moment van het indienen van een asielverzoek van rechtswege vervalt.
08-04-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 5 verschenen
In dit nummer o.a. een noot van Reurs over de plicht van de werkgever bij het vaststellen van de identiteit van de werknemer onder art. 15a Wav en een noot van Battjes over het discretievereiste in bekeringszaken.
31-03-2016 Per 1 april 2016 nieuwe regels voor referenten
De 143e wijziging van het VV is gepubliceerd met o.a. nieuwe regels voor referenten en nieuwe toezichthouders op naleving van het middelenvereiste. Voorts kan de IND vanaf 1 april 2016 leges heffen voor het vervangen van een gedateerd verblijfsdocument.
29-03-2016 HR stelt prejudiciŽle vragen over art. 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn
De HR vraagt het HvJ EU vanaf welke datum de duur van een inreisverbod moet worden berekend. Ook stelt de HR een vraag over het rechtsgevolg van 'oude' ongewenstverklaringen in het licht van de maximale duur van een inreisverbod ingevolge art. 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn.
18-03-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 4 verschenen
JV 2016 afl. 4 van 18 maart 2016 met acht annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in Migratieweb opgenomen.
15-03-2016 Peru visumvrij voor kort verblijf
Peruanen hebben vanaf 15 maart 2016 geen visum meer nodig voor een kort verblijf (max. 90 dagen) in Nederland en het Schengengebied.

Propecia

buy propecia