Overzicht documenten op trefwoord

59  documenten gevonden op trefwoord Jaarverslag
U hebt echter geen volledige toegang. Vraag een (proef)account aan.
alles IN-/ UIT- klappen
1. ve17000903 2017-10-05, Jaarverslag 2016 Stichting Migratierecht Nederland
Het jaarverslag vervult twee functies: het informeren over de activiteiten van Stichting Migratierecht Nederland (SMN) en het belichten van de belangrijkste actualiteiten in het (reguliere) vreemdelingenrecht van 2016.
Net als in 2015 legde SMN in 2016 de nadruk op hoogwaardige juridische informatievoorziening en educatie. Er waren meer dan 500 professionals aangesloten bij de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). In 2016 is besloten tot de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijker en toekomstbestendig Migratieweb. De nieuwe databank zal naar verwachting medio 2017 worden opgeleverd.
Het vreemdelingenrecht was in 2016 flink in beweging. Een greep uit de ontwikkelingen: op Europees niveau deed het HvJ EU o.a. een belangrijke uitspraak over de Dublinverordening in de zaak Ghezelbash (JV 2016/192 nt H. Battjes, ve16001092). Op nationaal niveau liepen de voorbereidingen van het digitaal procederen (KEI) alsook verschillende relevante wetstrajecten, waaronder die m.b.t. de opzegging resp. wijziging van het sociale zekerheidsverdrag met Marokko. De ABRvS ging 'om' in de ´ne bis in idem´-rechtspraak en VK Amsterdam stelde prejudiciële vragen aan het Hof in Luxemburg over het begrip alleenstaande minderjarige in art. 2 sub f Gezinsherenigingsrichtlijn (ve16002080).
  Plaatsing: 10-05-2017 (Artikel / publicatie)
 Kenmerk:
  Open / download bestand  (209 kB)
 
naar boven
2. ve17000835 2017-04-20, Jaarverslag NOvA 2016
Het jaarverslag biedt een overzicht van de belangrijkste thema’s waarvoor de NOvA zich in 2016 heeft ingezet t.b.v. de advocatuur, rechtzoekenden en de rechtsstaat. Het jaarverslag gaat o.m. in op dossiers waarmee een bepaald deel van de balie in de dagelijkse praktijk te maken heeft zoals verhoorbijstand voor strafrechtadvocaten, gefinancierde rechtsbijstand voor de sociale advocatuur of complexe echtscheidingen voor familierechtadvocaten. Daarnaast richtte de NOvA in 2016 het vizier op onderwerpen die elke advocaat raken zoals bescherming tegen telefoontaps, modernisering van de derdengelden-regelgeving, digitaal procederen, herijking van de gedragsregels en kwaliteitsbevordering via kwaliteitstoetsen. In 2016 heeft de NOvA de inspanningen op het vlak van KEI (ve13001400) verder geïntensiveerd. In 2017 zal dit niet anders zijn. De Adviescommissie Wetgeving heeft in 2016 in totaal 39 adviezen uitgebracht, o.a. over het concept wetsvoorstel vaststellingsprocedure staatloosheid (ve16002488). Verder biedt het jaarverslag een financieel overzicht en geeft het inzicht in de ontwikkeling van de balie in 2016.
  Plaatsing: 01-05-2017 (Artikel / publicatie)
 Kenmerk:
  Open / download bestand  (1469 kB)
 
naar boven
3. ve17000865 2017-04-19, Jaarbericht 2016 - Procesvertegenwoordiging Nederland bij Hof van Justitie van de EU
In 2016 zijn 692 nieuwe zaken aanhangig gemaakt bij het Hof en 974 zaken bij het Gerecht. Het Hof heeft 704 zaken afgedaan en het Gerecht 755 zaken. De Nederlandse regering heeft een bijdrage geleverd aan 62 afgedane zaken, waaronder 57 prejudiciële zaken. Van de in totaal 57 prejudiciële uitspraken zijn er 27 gewezen n.a.v. verwijzingen van Nederlandse rechters. Twee van de vijf rechtstreekse zaken waarbij de Nederlandse regering betrokken was betroffen inbreukzaken van de Commissie tegen Nederland. Driemaal heeft Nederland geïntervenieerd aan de zijde van één van de partijen bij het geschil. Het oordeel van de Europese hoven van de in dit jaarbericht besproken zaken komt in een ruime meerderheid overeen met het door de Nederlandse regering ingebrachte standpunt.
In 2016 heeft het Hof o.m. deze zaken gewezen waaraan de Nederlandse regering heeft deelgenomen:
- Asiel en migratie: 15 februari 2016, J.N., C-601/15, JV 2016/90 nt Cornelisse (ve16000285); 17 maart 2016, Mirza, C-695/15, JV 2016/113 nt Battjes (ve16000540); 7 juni 2016, Karim, C-155/15 (ve16001094); 7 juni 2016, Ghezelbash, C-63/15, JV 2016/192 nt. Battjes (ve16001092); 21 april 2016, Khachab, C-558/14, JV 2016/171 nt. Wiersma (ve16000781).
- Burgerschap: 2 juni 2016, Commissie tegen Nederland, C-233/14, JV 2016/217 nt. Schrauwen (ve16001076); 29 juni 2016, NA, C-115/15, JV 2016/285 nt. Oosterom-Staples (ve16001293); 13 september 2016, Rendón Marín, C-165/14, JV 2016/301 nt. Davies (ve16001812).
- Sociaal recht: 27 oktober 2016, Wieland & Rotwangl, C-465/14 (ve16002315); 19 april 2016, Dansk Industries, C-441/14.
  Plaatsing: 03-05-2017 (Artikel / publicatie)
 Kenmerk:
  Open / download bestand  (1417 kB)
 
naar boven
4. ve17000720 2017-04-10, IND - Jaarverslag 2016
Hoewel het aantal asielzoekers, aangekomen in Nederland, in 2016 bijna de helft lager was dan in 2015, bleef er veel werk te doen. Waar vorig jaar nog de meeste asielzoekers uit Syrië afkomstig waren, werd de IND in de tweede helft van 2016 geconfronteerd met veel asielaanvragen van mensen uit ‘veilige landen’ en mensen die eerder elders in Europa asiel hadden aangevraagd. Door de invoering van het sporenbeleid (Stb. 2016, 87, ve16000395) is het mogelijk om kansloze asielaanvragen versneld af te doen. Hierdoor werd voorkomen dat deze mensen plekken bezet hielden die nodig waren voor echte vluchtelingen. In 2016 is ook nadruk gelegd op de afhandeling van aanvragen van ‘nareizende’ gezinsleden van hier toegelaten asielzoekers. Daarnaast is er steeds verdergaande samenwerking met ketenpartners en heeft de digitale dienstverlening fikse ontwikkelingen doorgemaakt.
► Het totale aantal eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en aanvragen van nareizigers, bedroeg 31.640. In vergelijking met 2015 is dit bijna een halvering. Van die aanvragen werd 54% ingewilligd, 16% minder dan in 2015.
► Het aantal mensen dat in Nederland wil studeren, werken en ondernemen vertoont een lichte stijging. De toename van het aantal buitenlandse studenten toont aan dat Nederland steeds aantrekkelijker wordt voor buitenlands talent. De groei van het aantal kennismigranten wijst hier ook op. Sinds 1 maart 2016 (Stb. 2016, 86, ve16000396) is het beleid voor hoogopgeleiden gewijzigd.
► Het aantal naturalisatieverzoeken nam iets af.
► Op het gebied van dienstverlening laten de cijfers een positief beeld zien. Mensen die naar Nederland willen komen voor werk of studie, kunnen nu hun verblijfsaanvraag indienen via de website.
► Om het vreemdelingenbeleid zorgvuldig uit te voeren, werkt de IND op vele terreinen samen met andere organisaties. Een voorbeeld hiervan is de groepsvoorlichting aan asielzoekers door medewerkers van IND en COA.
Klik hier voor het digitale jaarverslag op de website van de IND. Bijgevoegd pdf bevat de highlights.
  Plaatsing: 10-04-2017 (Artikel / publicatie)
 Kenmerk:
  Open / download bestand  (2080 kB)
 
naar boven

Er zijn mogelijk meer resulaten. U hebt echter geen volledige toegang. Vraag een (proef)account aan.
[naar boven]